Dela sidan på sociala medier

Bakgrund

Problem med ytvatten/grundvatten har påtalats vid ett antal tillfällen, men tydliggjordes mer konkret vid stora nederbördstillfällen sommaren 2002. Problemen var inte koncentrerade till ett område utan var mer eller mindre spritt längs hela kustområdet. En annan effekt av dessa stora nederbörder var att belastningen på spillvattennätet blev stort med bräddning till havet som följd samt höga belastningar på reningsverket.

Vid denna tidpunkt var bedömningen att problemen med dag- och dräneringsvatten måste lösas. Laholms kommun påbörjade arbetet med att hitta befintliga dräneringssystem och tekniker för att förbättra förhållandena samt ansvarsförhållanden, skötselfrågor etc. I ett tidigt skede i utredningen kom kommunen fram till att ett konventionellt dagvattensystem inte var det lämpliga sättet att lösa problematiken. Utredningen vsade att det var bättre att förbättra dräneringsförhållandena och därmed sänka grundvattenytan. För gatuvattnets avledning skulle detta ske genom diken.

I början av 2007 beslutade servicenämnden om en strategiplan för det fortsatt arbetet med dag- och dräneringsfrågor i kustområdet. I strategiplanen föreslogs de åtgärder som framgår i första stycket. Sommaren 2007 drabbades kommunen av de största regnmängderna på många år med stora problem på många håll i kommunen. Många av problemen som visade sig 2002 återkom 2007 fast i större omfattning samtidigt som ytterligare områden tillkom. Under 2009 påbörjades utbyggnaden av dagvattenledningar.