Dela sidan på sociala medier

Mellby biodamm – utökning av verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i Laholm har beslutat att den samlade bebyggelsen som idag har sitt spillvatten kopplat till Mellby biodamm ska ingå i verksamhetsområde för den allmänna spillvattenanläggningen.

Det innebär att spillvattnet kommer att ledas till det kommunala avloppsreningsverket. Verksamhetsområdet för dricksvatten kommer att ha samma geografiska utsträckning som verksamhetsområdet för spillvatten.

De fastigheter som idag har sitt spillvatten kopplat till Mellby biodamm men som hamnar utanför det nya verksamhetsområdet kommer få möjligheten att ansluta till det kommunala spillvattennätet genom avtal.

Pågående arbete

Under våren och sommaren 2022 sker ett arbete med att korsa under Smedjeån. Det görs också en geoteknisk utredning som innebär att en borrvagn kommer utföra några borrpunkter längs ledningssträckan. Det utförs dessutom en arkeologisk utredning längs sträckan, vilket innebär metalldetektering samt att arkeologer utför sökschakt med hjälp av en grävmaskin inom arbetsområdet under cirka 2-3 dagar. Den arkeologiska utredningen är planerad att utföras under vecka 24, 2022.

Övriga anläggningsarbeten beräknas påbörjas under hösten 2023.

Dialog med berörda fastighetsägare

Ett informationsbrev skickades ut i samband med ett informationsmöte vid Mellby biodamms samfällighetsförenings årsstämma. Där delgavs berörda fastighetsägare en karta med förslag på placering av LTA-pump inne på fastighet samt en servisanmälan. I brevet önskade LBVA en återkoppling senast den 31 maj 2022. Har du ännu inte skickat in dessa ber vi dig göra det så snart som möjligt.