Dela sidan på sociala medier

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.

Spillvatten är det orenade vattnet som kommer från hushållens toalett, dusch, disk och tvätt. Det kan också vara förorenat vatten från industrier, sjukhus, skolor etc. Spillvatten förs via spillvattenledningar till avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är ytligt rinnande regnvatten och smältvatten, som rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, parkeringsplatser, gator med mera. Dagvattnet ska kopplas till dagvattennätet så att det inte belastar avloppsnätet och avloppsreningsverken.

I avloppsreningsverk renas avloppsvatten från organiskt material, växtnäringsämnen och skräp. Om för höga halter av växtnäringsämnen hamnar i havet kan detta leda till övergödning och syrebrist.

Vid kraftiga regnväder finns risk att en del av avloppsvattnet inte får plats i ledningarna och då kan viss bräddning ske. Bräddning innebär att mer eller mindre utspätt avloppsvatten från ett överbelastat ledningsnät svämmar över direkt till närmaste recipient (mottagande vatten) till exempel en å eller havet.