Dela sidan på sociala medier

Avloppsreningsverk

Allt du spolar ner i ditt avlopp tas omhand vid något av våra 13 avloppsreningsverk. Inget vatten nyskapas på jorden och det vatten vi smutsar ner kommer alltså att gå tillbaka ut i kretsloppet och användas igen. Därför är avloppsreningsverken en viktig aktör i vårt miljöarbete.

Avloppsreningsverken är byggda för att i första hand ta hand om och rena avloppsvatten från hushåll. Dessutom är till exempel skolor, sjukhus och idrottsanläggningar också anslutna till något avloppsreningsverk. I vissa fall låter vi också industrier ansluta sitt avloppsvatten till våra anläggningar. Dagvatten kommer i viss utsträckning till avloppsreningsverken, mer information finns på ledningsnätet.

I Laholms och Halmstads kommuner finns totalt 13 avloppsreningsverk. De två största är Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad och Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm.

Avloppsvattenrening

Vid de flesta av våra reningsverk sker avloppsvattenrening i tre reningssteg innan det är färdigt att släppas ut i ett vattendrag. De olika reningsstegen brukar kallas mekanisk, biologisk och kemisk rening, och beskrivs mycket kortfattat här:

Mekanisk rening

Den mekaniska reningen kallas också för grovrening. Här tas partiklar och grövre föroreningar bort från avloppsvattnet, för att skydda efterföljande reningsdelar från onödiga haverier och slitage. Det som tas bort är till exempel trasor, papper och sand.

Biologisk rening

I den biologiska reningen bryter bakterier ner organiskt material i så kallad aktivslamprocess och avskiljs sedan genom sedimentering.

På några av reningsverken har vi också krav att avskilja näringsämnet kväve, och detta sker då också i bassängerna för biologisk rening. Kvävet i avloppsvattnet omvandlas av bakterier till ofarlig kvävgas som hamnar i luften.

Kemisk rening

Näringsämnet fosfor avskiljs i huvudsak genom tillsats av så kallade fällningskemikalier. Vid tillsats av kemikalier fälls fosfor ut och fastnar på det biologiska slammet och avskiljs i efterföljande sedimentering.

Det renade vattnet är nu så rent att vi kan låta det rinna ut i ett närliggande vattendrag eller hav, så kallad recipient.

Slambehandling

Slammet som tas bort i de olika reningsstegen behandlas i varma rötkammare, där bakterier bryter ner slammet. I processen bildas biogas. Efter rötningen avvattnas slammet, och används sedan till exempel på jordbruksmark eller till anläggningsjord.