Dela sidan på sociala medier

Bräddning och nödutsläpp

Bräddning och nödutsläpp är viktiga funktioner som förhindrar att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla. En bräddning är ett tillfälligt, mycket väl utspätt, utsläpp av avloppsvatten i havet som måste göras när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat.

En bräddning måste göras för att avloppsvattnet inte ska gå baklänges och riskera att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar som i sin tur orsakar översvämningar. Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande bräddning:

 • Vilket ansvar har LBVA när bräddning sker?

  LBVA ska alltid meddela till Miljö- och hälsokontoret i aktuell kommun när en bräddning har skett. Läs mer om badvattenkontroller hos våra ägarkommuner, Laholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vad är orsaken till att bräddningar kan öka?

  En orsak är att i takt med att bebyggelsen ökar också andelen hårdgjord yta (hus, vägar, asfalterade ytor mm). På många platser där det förr var åkermark eller skog är det idag bebyggelse. Regnvattnet har därför ingen annanstans att ta sig än att rinna av på ytan och ner i dagvattenbrunnar. Det gör också att dagvattensystemen fylls på mer än vad de klarar av.En annan orsak kan vara extremväder som kraftiga skyfall under lång tid. Skyfallen drar även med sig kogödsel med mera från åkrar och hagar ner i bäckar och åar som transporterar detta vidare ut havet.
 • Påverkar bräddningar badvattenkvaliteten?

  Direkt efter en bräddning kan badvattenkvaliteten påverkas. Men det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet. Alla LBVA:s bräddningar ska rapporteras till Miljö- och Hälsokontoret i Laholm eller Halmstad beroende på i vilken kommun det har skett. Miljö- och hälsokontoret ska då ta vattenprov för att undersöka huvuvida vattnet är tjänligt.
 • Vad gör LBVA för att minska behovet av bräddning?

  Idag arbetar LBVA systematiskt med att bygga bort gamla kombinerade ledningar, det vill säga vi separerar dagvattenledningar från avloppsledningar. Belastningen på avloppsledningsnätet kommer då att minska och även behovet av att brädda.Det kombinerade avloppssystemet byggdes ut fram till början av 1960-talet då man började bygga avloppsreningsverk. Från början transporterades avloppsvattnet med självfall i de kombinerade ledningarna. Då fyllde regnvattnet en viktig funktion i ledningarna, då regnvattnet spolade ledningarna rena från avloppsvattnet eftersom det inte fanns pumpar på den tiden som kunde pumpa det vidare.
 • Vad är en kombinerad ledning?

  I Halmstad och Laholm finns några platser med så kallat kombinerade ledningsnät. Här går både avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) i samma ledning. Kombinerade ledningar byggdes fram till 1950-talet i Sverige. Idag arbetar LBVA systematiskt med att bygga bort kombinerade ledningar. Belastningen på avloppsledningsnätet kommer då att minska och även behovet av att brädda.
 • Vad är ett nödutsläpp?

  Nödutsläpp är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av exempelvis en driftstörning eller ett strömavbrott.
 • Vad är en bräddning?

  En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Det kan ske vid kraftiga regn, snösmältning eller vid höga vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid. Vattnet tränger in via dagvattenbrunnar och dräneringsrör och via otäta rör och fogar. Det bräddade avloppsvattnet är vid dessa tillfällen kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.Bräddning kan också ske när något stoppar helt eller delvis upp i röret så att inte vattnet kan komma fram. Det kan exempelvis vara matfett som spolas ut i avloppet och orsakar stopp när det stelnar. Det kan också vara rötter som tränger in i röret eller skräp som felaktigt hamnat i avloppet.

Vill du ha mer fakta om badvatten kan du läsa mer hos Hav och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats.