Dela sidan på sociala medier

Dagvatten hemma hos dig

Dagvatten är regn och smältvatten. Därför är det extra viktigt att du tänker på vad du gör vid din fastighet. När någon till exempel tvättar sin bil på gatan, så rinner kemikalierna som används ner i dagvattenledningarna och ut i kretsloppet.

Hantering av dagvatten

Dagvatten får inte avledas till granntomter utan ska tas om hand inom den egna tomten. Genom att avvattna hårdgjorda ytor mot angränsande, lägre belägna grönytor ges dagvattnet möjlighet att infiltrera ner i marken och därmed minskar mängden vatten som måste tas omhand i ledningar.

I flacka områden finns risk att vatten blir stående. Instängda och helt plana ytor ska därför undvikas. En hårdgjord yta, asfalt eller plattor, bör luta 1-2,5 cm per meter. Då upplevs ytan ändå som plan. Gräsytor bör ha en lutning som inte understiger 1 cm per meter. Parkeringsytor höjdsätts så att vattnet från dessa infiltreras direkt i genomsläpplig beläggning, alternativt ledas ut över gräsytor till dränerande stråk för fördröjning och rening av vattnet.

Avledning av takvatten

Att leda ut takvattnet över infiltrationsvänliga ytor är positivt för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Stuprör utformas med öppna utkastare som riktas mot ränndalar för vattentransport ut från huset.

Utkastarens mynning placeras 20 cm ut från fasad och med underkanten högst 5 cm ovan ränndalen. Ränndalen bör vara minst två meter lång och med tät botten, under hela ränndalen och en halvmeter längre ut än denna läggs en tät duk med en meters bredd. Det är lämpligt att anlägga färdig gräsmatta, ca 1,5x2 m, vid ränndalens slut för att förhindra erosion.

Utformning av tomtmark

När man ska bygga på en tomt är det är viktigt att fundera igenom tomtens planering, byggnadens placering och marklutningar för att bland annat kunna hantera tomtens avvattning på ett bra sätt. Det är viktigt inte minst för att hålla fukt borta från sitt hus.

Byggnaden ska höjdsättas och tomtmarken utformas så att ett fall på minst 1:20 (5 cm per meter) uppnås från byggnad till anslutande gata. På övriga sidor om byggnad ska lutningen vara 1:20 tre meter ut från byggnad, det vill säga 15 cm lägre än inne vid fasaden. Byggnadens golvnivå bör sättas så att marken intill fasaden ligger ca 20 cm under golvets nivå och så att husets golvnivå ligger minst 40 cm högre än den till tomten angränsande gatan. Då kan gatan fungera som en tillfällig "katastrofledning" vid kraftiga regn.