Dela sidan på sociala medier

Kostnad för avledning av dagvatten

När du är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du ofta också en avgift för dagvattenhantering.

Brukningskostnaden är en fast avgift som avser avledning av dagvatten och varierar beroende på tomtstorleken. Har du en större tomt betalar du en högre dagvattenkostnad. Detta eftersom det är längre ledningar i anslutning till tomten som behöver underhållas.

Dagvattenhanteringen består av två delar

Dagvatten fastighet syftar på de dagvattenledningar till fastigheten som kan avleda regn-/smältvatten från dränering och stuprör. Dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem. Det gäller ledningar men även till exempel diken eller ytavrinning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem.

Dagvatten gata syftar på dagvattenledningar och rännstensbrunnar som avleder dagvatten från gatorna i området där du bor.

Både dessa delar ingår i kostnaden för dagvattenhanteringen. Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet och det finns en anslutningspunkt till dagvattennätet behöver du betala för dagvattenhantering även om du inte är påkopplad till dagvattennätet.

Dagvattenkostnaden på fakturan

Bor du i Halmstads kommun är det Tomtyteavgift på faktura som avser kostnaden för dagvatten. Brukningsavgiften avser varje påbörjad 100-tal m². Exempel: En fastighet med tomtyta 407 m² delas på 100 och räknas som 5 tomtyteavgifter. En bostadsfastighet betalar aldrig mer än för 1200 m².

Bor du i Laholms kommun är det Dagvatten Bostad på fakturan som avser kostnaden för dagvatten. Här finns det tre kostnadsnivåer som är beroende av antal lägenheter (bostadsenheter) och vilken typ av fastighet det gäller.

Varför ska jag betala en brukningsavgift för dagvatten?

Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader som kopplas till:

  • avledning och eventuellt rening av regn- smält- och dräneringsvatten från allmänna platser och fastigheter,
  • kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsten.

Brukningsavgiften för dagvatten gata kan du inte få dispens från att betala eftersom alla fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten har nytta av att gatorna avvattnas.

Se fakturabeskrivning här. Pdf, 426 kB.

Se relaterade länkar för utförligare information.