Dela sidan på sociala medier

VA-arbeten i Getinge

LBVA kommer att förnya dricksvattenledningarna i Bergsgatan, Tegelvägen, Täppanvägen, Öringevägen och Skogsgatan i Getinge med planerad start under maj 2024. Arbetet har en planerad byggtid fram till mars 2025.

Det markerade området i kartbilden nedan visar de platser där ledningarna kommer att förnyas. När ledningsarbetet är klart återställs gator och eventuella övriga ytor som berörts.

Kartbild över Getinge där sträckor för ledningsförnyelse är markerad

Varför förnyar vi ledningarna?

Ledningsarbetet utförs primärt för att fastigheter i området drabbats av missfärgat dricksvatten. Befintliga dricksvattenledningar i det planerade sträckorna är i dåligt skick och byts för att minska risken för akuta insatser vid läckor samt för att minska läckage på dricksvattennätet.

Vad kommer LBVA att göra?

LBVA kommer att förnya de allmänna dricksvattenledningarna. Detta omfattar huvudledningar och i de fall behov finns kommer även fastigheternas servisledningar att bytas ut fram till förbindelsepunkten (vanligtvis i fastighetens omedelbara närhet, cirka 0,5 m utanför fastighetsgränsen).

En kontroll och bedömning på de allmänna dag- och spillvattenledningar har utförts inför projektet. Det har resulterat i att vissa av sträckningens ledningar kommer att förnyas, vilket kommer att ske med en schaktfri metod (utan grävning) som utförs av en extern entreprenör.

Besiktning av aktuella fastigheter

Innan arbetena påbörjas så kommer företaget Forcit Consulting AB att besiktiga fastigheterna. Forcit Consulting AB kommer att kontakta respektive fastighetsägare innan besiktningen utförs.

När ledningsarbetet är klart återställs gator och eventuella andra ytor som berörts.