Dela sidan på sociala medier

Dagvatten

Dagvattenbrunn

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av tak- och markytor inom tätbebyggt område. Via diken, dammar och ledningar rinner det vidare till sjöar, hav eller vattendrag.

Avledning av dagvatten är förenat med begreppet dräneringsvatten som är vatten som avleds när mark dräneras för att bli torrare. Begreppet används också för vatten från fastigheters dräneringssystem, till exempel källardräneringar.

I områden utan utbyggda system för omhändertagande och avledning av dag-och dräneringsvatten uppstår ofta problem med överbelastning av spillvattenledningarna. Detta kan leda till att lågt belägna källare översvämmas vid kraftig nederbörd. En annan konsekvens av dag- och dräneringsvatten i spillvattensystemet är reningsproblem på grund av överbelastning av kommunens avloppsreningsverk.