Dela sidan på sociala medier

Vad behöver du som fastighetsägare göra?

I de fall de privata servisledningarna inne på tomtmark inte lagts om under senare år bör dessa ledningars kondition kontrolleras. Spill- och dagvattenvattenservisen kan vara otäta och drabbade av rotinträngningar, äldre galvaniserade dricksvattenserviser kan vara hårt angripna av rost. Om du som fastighetsägare planerar att byta eller förnya någon av de privata servisledningarna så underlättar det att göra arbetet i samband med eller en kort tid efter att arbetet med de allmänna ledningarna är klart. Detta eftersom förbindelsepunkten är placerad cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen och du som fastighetsägare måste ansluta de privata servisledningarna i denna punkt. Om detta arbete utförs innan återställningen (asfaltering) av gatorna så slipper du som fastighetsägare att bekosta återställning utanför tomtgränsen, vilket kan bli fallet om du väljer att utföra arbetet vid ett annat tillfälle. Arbetslaget på plats kan ge närmare besked om när det är lämpligt att ni utför arbetet.

LBVA vill även informera om att dag- och dränvatten inte får tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål. Vidare betyder detta att fastighetens dag- och dränvatten ska vara kopplat till fastighetens dagvattenservis. LBVA rekommenderar alltid pumpning av dränvatten och vill särskilt understryka vikten av att pumpa dränvatten från husgrunder i de fall fastigheten är lågt belägen i förhållande till omgivande gator eller består av byggnation med källare. Detta då dagvattenledningarna vid häftiga regn ibland däms upp till marknivå. På fastighetens dagvattenservis ska det även finnas en rensbrunn med sandfång och vattenlås.