Dela sidan på sociala medier

Under vilka förutsättningar kan kommunen bygga ut dagvattenledningar?

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) ska kommunen om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse:

  • bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna  behöver ordnas, och
  • se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i  verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Med andra ord; om det finns dagvattenproblem inom ett område och om detta problem berör mer än enstaka fastigheter har kommunen ansvar för och möjlighet att hantera problemet.