Dela sidan på sociala medier

Allmänna bestämmelser och taxa

Användning av Halmstads och Laholms kommuners vatten- och avloppstjänster regleras förutom av lagstiftning (lagen om allmänna vattentjänster 2006:412) också av regler som beslutas av kommunfullmäktige.

I bestämmelserna för den allmänna användningen av vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) regleras bland annat avgifter, anslutningar samt fastighetsägarnas skyldigheter kring exempelvis VA-installationer och underhåll.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Varje år beslutar respektive kommunfullmäktige om vilken VA-taxa som ska gälla i respektive kommun. Du hittar den aktuella taxan under relaterade länkar nedan.

Se filmen och vad du får för VA-taxan

Kommunfullmäktige har tagit beslut om höjd VA-taxa i Laholm och Halmstad 2024

Här får du svar på några vanliga frågor

 • Varför höjs VA-taxan i Laholm?

  VA-taxan i Laholm har inte justerats sedan årsskiftet 2017/2018. Omvärldsläget med ökade kostnader för entreprenad, materiel och el samt ökade kapitaltjänstkostnader gör att tidigare beslut behöver omvärderas.
 • Vad blir höjningen för en normal villa i Laholm?

  För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av vad en normalvilla ska kosta. En normalvilla är vad vi kallar Typhus A.
  Typhus A är ett enbostadshus med 800 kvm tomtyta och en årlig förbrukning på 150 kubikmeter vatten. I denna beräkning utgår vi från att villan är ansluten till dricks-, spill och dagvatten.
  Utifrån dessa kriterier beräknas de fasta och rörliga avgifterna vilket i detta fall innebär att brukningsavgifterna ökar från 6 525 kr till 7 390 kr, inklusive moms per år. Det blir alltså en ökning med 865 kr per år (cirka 72 kr per månad).
 • Vad blir höjningen för boende i lägenhet i Laholm?

  Boende i flerfamiljshus, som bor i hyreslägenhet utan vattenmätare, påverkas indirekt av höjningen. Det är fastighetsägaren som fördelar fastighetens totala förbrukningskostnad på antal lägenheter. Boende i lägenhet utan vattenmätare förbrukar ofta mer dricksvatten än villaägare då de inte är medvetna på samma sätt om hur mycket dricksvatten hushållet förbrukar och vad dricksvattnet används till.För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av kostnader för flerfamiljshus - det vi kallar Typhus B. Denna taxa används för flerfamiljshus med fler än 8 lägenheter.Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 kvadratmeter tomtyta och en förbrukning på 2 000 kubikmeter vatten per år. Taxan avser både dricks-spill- och dagvatten. Den totala årskostnaden ökar från 69 860 kr till 79 890 kr inklusive moms per år, et vill säga en ökning med 10.030 kr per år (835 kr per månad). I ett hus med fler lägenheter blir kostnaden lägre.
 • Varför höjs VA-taxan i Halmstad trots höjning förra året?

  VA-taxorna i Halmstad justerades föregående år men dessförinnan var det inte några justeringar sedan årsskiftet 2017/2018. Beredningen för föregående års justering startade långt före beslut vilket innebar att justeringen inte matchade behovet när det var dags för beslut.
 • Vad blir den höjningen för en normal villa i Halmstad?

  För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av vad en normalvilla ska kosta. En normalvilla är vad vi kallar Typhus A.
  Typhus A är ett enbostadshus med 800 kvadratmeter tomtyta och en årlig förbrukning på 150 kubikmeter vatten. I denna beräkning utgår vi från att villan är ansluten till dricks-, spill och dagvatten.
  Utifrån dessa kriterier beräknas de fasta och rörliga avgifterna vilket i detta fall innebär att brukningsavgifterna ökar från 4 955 kr till 6 545 kr inklisive moms per år. Det vill säga en ökning med 1.590 kr per år (cirka 133 kr per månad).
 • Vad blir höjningen för boende i lägenhet i Halmstad?

  Boende i flerfamiljshus, som bor i hyreslägenhet utan vattenmätare, påverkas indirekt av höjningen. Det är fastighetsägaren som fördelar fastighetens totala förbrukningskostnad på antal lägenheter. Boende i lägenhet utan vattenmätare kan ofta förbruka mer dricksvatten än villaägare då de inte är medvetna på samma sätt om hur mycket dricksvatten hushållet förbrukar och vad dricksvattnet används till.För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av vad en hyresfastighet ska kosta. En hyresfastighet är vad vi kallar Typhus B.För typhus B , ett flerbostadshus med 15 lägenheter, med cirka 800 kvadratmeter tomtyta och en förbrukning på cirka 2 000 kubikmeter vatten per år, innebär det en ökad kostnad med cirka 83 kr per månad för hantering av dricks-, spill- och dagvatten. I ett hus med fler lägenheter blir kostnaden lägre.
 • Hur mycket höjs anläggningsavgiften i Halmstad?

  Anläggningsavgiften justerades senast årsskiftet 2017/2018 och nu höjs avgiften med 15 procent. För en normalvilla innebär det en ökad kostnad med cirka 23 525 kronor och för ett flerbostadshus med 15 lägenheter en ökning med cirka 66 575 kronor om man har dricks-, spill- och dagvatten.
 • Hur fungerar VA-kollektivet?

  Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan) och inte genom kommunalskatt.
 • Varför är det olika taxa i olika kommuner?

  Förutsättningarna i respektive kommun styr nivån på avgifterna. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov.
 • Vem beslutar om VA-taxan?

  Det är kommunfullmäktige i i kommunen som tar beslut om VA-taxan.LBVA har i uppdrag att föreslå justeringar av VA-taxan i Halmstad och Laholm i syfte att uppnå kostnadstäckning för kommunens VA-verksamhet.