Dela sidan på sociala medier

Återströmningsskydd

Återströmningsskydd är en utrustning som används för att förhindra att förorenat vatten går tillbaka i dricksvattensystemet. På så sätt skyddas det viktigaste livsmedel vi har, dricksvattnet.

Laholmsbuktens VA arbetar med att säkerställa kommunernas dricksvattenförsörjning. I arbetet ingår att kontrollera att inget förorenat vatten når vårt dricksvattensystem. Varje fastighet ska förses med återströmningsskydd för att trygga säkerheten och skydda mot förorening av dricksvatten genom återströmning. Det är fastighetsägarens ansvar att återströmning förhindras och kan därför betyda att fastighetsägare behöver installera ett eller flera återströmningsskydd beroende på vilka risker som finns.

Det finns flera exempel på fall med återströmning med korskopplingar i brandposter, avloppsreningsverk och lantbruk. Men även fall där förorenat vatten från hamnbassänger, mark och värmeväxlare gått tillbaka som en följd av återströmning. I ett av de största fallen blev över 2000 människor sjuka. Det är dock en större andel av inträffade fall som sällan blir kända. En del av fallen observeras aldrig och någon närmare förklaring utreds då inte. I andra fall då återströmning verkligen observerats är inblandade parter oftast inte villiga att närmare informera om vad som verkligen har hänt.

Vid val av återströmningsskydd ska standarden SS-EN 1717 följas. Svenskt Vattens publikation P88 är en vägledning vid tillämpning av SS – EN 1717 och beskriver väl hur man ska gå tillväga vid val av återströmningsskydd till ett visst tappställe. Förutom inventering och kartläggning av systemet måste man kategorisera vätskan som riskerar att strömma tillbaka in i ledningsnätet. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med en VVS-firma vid riskanalys och installation av återströmningsskydd på er fastighet. Efter återströmningsskydd för vätskekategori 3, 4 och 5 är vattnet inte längre klassat som dricksvatten och därför bör återströmningsskyddet sättas så nära den källa den ska skydda mot som möjligt. Sätts endast skyddet vid förbindelsepunkten är den kommunala ledningen skyddad men återströmning kan ske inom fastigheten.

Läs mer i informationsbladet Återströmningsskydd - Säker dricksvattenhantering Pdf, 471.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Nedan följer mer information om olika typer av verksamheter.

Bostadshus

Vid byte av vattenmätare i villafastigheter installerar Laholmsbuktens VA ett enklare återströmningsskydd i form av en patronbackventil i vattenmätaren. För ett normalt bostadsbruk är denna backventil ofta tillräcklig men beroende på fastighetens användningsområde kan ytterligare skydd behövas, exempel vid påfyllning av pool. Det åligger fastighetsägaren att förvissa sig om riskerna för deras fastighet och att ett tillräckligt skydd finns.

Kommunala verksamheter

I de kommunala verksamheterna finns en del risker för återströmning. Några exempel på detta är kemisalar i skolor, nedgrävda bevattningssystem och bassänger med eller utan desinfektionsutrustning. Vid våra egna kommunala vatten- och avloppsverk och pumpstationer finns det risk för återströmning. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra verksamheter för att skydda dricksvattensystemet.

Djurhållning

Vid djurhållning finns vätskor som medför hälsorisk då mikroorganismer finns närvarande. Detta gäller till exempel för dricksvatten till djurhållning men även för spolutrustning vid gödselhantering. Enligt standarden SS-EN1717 ska det alltid finnas ett luftgap mellan dessa hälsofarliga vätskor och det kommunala dricksvattennätet. Även andra typer av återströmningsskydd kan behövas för exempelvis diskutrustning med tvättmedelsdosering och renspolningsutrustning med desinfektion.

Om fastighetsägaren gör bedömningen att luftgap finns överallt på fastigheten och att vatten från djuren aldrig har kontakt med det kommunala dricksvattnet kan detta vara tillräckligt skydd. Detta betyder att slangar aldrig får kopplas på tappkranar för att fylla kärl eller att spola av. Vattenkoppar räknas inte som ett luftgap då djuret kan ha kontakt med inkommande ledning. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att inget förorenat vatten går tillbaka till det kommunala dricksvattensystemet och är den som kan bli skadeståndskyldig om en återströmning skulle ske.

Industrier

För verksamheter som har industriverksamhet finns även risker och varierar beroende på vilken industri det gäller. Exempel kan vara sprinklersystem, processvatten, kemikaliedosering med flera. Även här rekommenderar vi att ni tar kontakt med en VVS-firma för riskanalys och installation av återströmningsskydd på er fastighet.