Dela sidan på sociala medier

LBVA bjuder in fastighetsägare till avgränsningssamråd

Laholmsbuktens VA (LBVA) avser att ansöka om tillstånd enligt 7 och 11 kap. miljöbalken för bland annat bortledande av grundvatten i Brunskog. Syftet är att öka grundvattenmängden inom Brunskogsområdet.

Förutom bortledande av grundvatten i Brunskog så kommer ansökan att behandla eventuell omgivningspåverkan på Torvsjön och Fylleån. Tillstånd kommer här att sökas för anläggning av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggningar samt ledningar och manöveranordningar.

Vidare omfattar ansökan anläggning för förbehandling av det vatten som ska infiltreras. Detta är ingen tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, men kommer att anläggas i sådan anslutning till övriga anläggningsdelar att det bedömts omfattas av ett framtida tillstånd.

Avgränsningssamrådet är en obligatorisk del av tillståndsprocessen som syftar till att säkerställa att kommande tillståndsansökan beaktar miljöfrågor som är aktuella för den ansökta verksamheten. Avgränsningssamrådet ska ske i samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. (Se 6 kap. 29 och 30 §§ miljöbalken).amrådsmöte

Avgränsningssamråd

LBVA bjuder nu in till avgränsningssamråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. (Se 6 kap. 29 och 30 §§ miljöbalken).

Synpunkter som inkommer i samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med projektet och hjälper oss att utforma verksamheten på bästa möjliga vis. Även berörda fastighetsägare har fortsatt möjlighet att inkomma med synpukter.

Skriftliga synpunkter lämnas via e-post till lbva@lbva.se alternativt per post till Laholmsbuktens VA AB, Box 149, 301 04 Halmstad senast den 16 oktober 2023. Vänligen märk e-post respektive brev med 2023/00346.

Du hittar underlaget för avgränsningssamrådet här. Pdf, 4.6 MB.