Dela sidan på sociala medier

Behovsbedömning VA Skedala - Marbäck

Laholmsbuktens VA har tillsammans med berörda förvaltningar och Sweco utarbetat ett förslag om verksamhetsområden i anslutning till de nya dricks- och spillvattenledningarna till Marbäck.

Förslaget presenterades på informationsmötet i Simlångsdalen den 23 september 2015. Det har under hösten 2015 varit möjligt att lämna synpunkter på förslaget och det har inkommit åtta skrivelser som vi har tagit hänsyn till.

Ett reviderat förslag presenterades för kommunens nämndsordföranden samt förvaltningschefer den 6 april. Förändringar från ursprungligt förslag är att område 4 och 14 flyttas till prioritering 1, med anledning av nybyggnationer och avstyckningar.

Behovsbedömningen visar övergripande vilka områden som är aktuella för ett kommunalt verksamhetsområde för VA och en tidsplan för arbetet med utbyggnaden. Behovsbedömningen är dock inte detsamma som ett beslut om utbyggnad. För varje område behövs en detaljprojektering genomföras för att Kommunfullmäktige sedan ska kunna besluta om ett verksamhetsområde.

Fortsatt arbete

Nu påbörjas arbetet med hur vi ska ansluta respektive område till ledningarna i Bolmenbanan. Det innebär att ta fram lämplig ledningssträcka och underlag för projektering, information till fastighetsägare, marktillstånd att anlägga ledning från fastighetsägare och förening, eventuell arkeologisk undersökning med mera. Därefter kommer en entreprenör för utbyggnaden upphandlas.

Vi har tagit fram en ungefärlig tidsplan som visar utredningstid samt planerad byggstart. En reservation finns dock för eventuella problem som uppkommer under tiden som vi inte kan påverka. Prioriteringsordningen ska ses som ett levande dokument där hänsyn ska tas till nya förutsättningar.