Dela sidan på sociala medier

Förebygg översvämning

Det finns fyra olika typer av källaröversvämningar. Som fastighetsägare kan man vidta en del åtgärder som ökar skyddet mot översvämningar. Mer om skyddsåtgärderna kan du läsa i skriften Viktigt att veta om källaröversvämningar Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Våra dagvattenledningar dimensioneras för att klara normala regn. Att lägga ner ledningar som kan ta emot exceptionella nederbördsmängder är i praktiken omöjligt. Vid skyfall eller extrem snösmältning kan därför ledningssystemet bli tillfälligt överbelastat, och i olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i husen genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Många fastighetsägare har en skyddsanordning installerad som behöver underhållas regelbundet. Finns ingen skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom avloppssystemet kan en sådan installeras. Det kan även vara bra att installera en pump för avloppsvattnet.

Avloppsvatten kan också tränga in i källaren på grund av stopp i avloppssystemet. Stoppet kan finnas antingen i de egna ledningarna på tomten, eller i kommunens allmänna ledningsnät. Stopp förebyggs enklast genom att du aldrig spolar ner matrester, fett, olja, tops, bomull och andra saker i avloppet.

Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv

Att vatten tränger in i fastigheten kan ibland bero på att fastighetens dräneringssytem inte är tillräckligt bra. Rören kan vara skadade, luta åt fel håll, vara igensatta av trädrötter eller sand och på så vis inte fungera längre.

Problemen förebyggs genom underhåll och förnyelse av fastighetens dräneringssystem. Marken bör lut bort från huset och dagvattenbrunnar rensas regelbundet. Dessutom bör träd i närheten av ledningarna tas bort för att undvika rotproblem.

Vatten tränger in genom yttre öppningar, som källarfönster eller garageport

Smält- och regnvatten kan ibland tränga in i källaren genom olika öppningar. För att undvika den här typen av översvämningar ska man försöka hindra vatten att rinna fram till huset. Man kan till exempel installera en pump för dagvatten, eller bygga vallar runt källartrappa och källarfönster. Fastighetsägaren bör även se till att marken lutar bort från huset.

Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer

En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande installation, såsom en ledning eller en diskmaskin. Det kan vara bra att installera särskilda avstängningsventiler på både tvättmaskin och diskmaskin som kan stängas när maskinerna inte används. Äldre installationer bör bytas och huvudventilerna vid vattenmätaren bör stängas om du ska vara borta en längre tid.